Drodzy rodzice/opiekunowie

Rozpoczynamy nowy rok szkolny, szczególny i bardzo trudny pod względem organizacyjnym z uwagi na funkcjonowanie przedszkola w tzw. „reżimie sanitarnym”.                                                                                                  Spełnienie wytycznych określonych w zaleceniach Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej, stawia przed nami wszystkimi mnóstwo dodatkowych wyzwań, nowych zadań, innych niż te, które znamy sprzed pandemii, a wszystko po to, by chronić zdrowie i życie nas wszystkich, dlatego też staramy się zadbać o bezpieczny pobyt w przedszkolu dzieci i pracowników.

Poniżej ważne informacje dotyczące roku szkolnego 2020/2021:

 1. Zadaniem rodzica/opiekuna każdego dziecka, które będzie uczęszczać do przedszkola od 1 września 2020 r. (dotyczy dzieci nowoprzyjętych oraz kontynuujących wychowanie przedszkolne) jest wydrukowanie, wypełnienie i własnoręczne podpisanie dokumentów znajdujących się w załącznikach do niniejszego ogłoszenia:
 • Załącznik nr 1- Oświadczenie rodziców
 • Załącznik nr 2- Deklaracja rodziców wraz z informacją o ochronie danych osobowych

Powyższe dokumenty prosimy złożyć w dniu przyprowadzenia dziecka do przedszkola.

 1. Przyjmowanie i odbieranie dzieci:
 • Ze względu na konieczność ograniczenia i skrócenia czasu przebywania osób trzecich na terenie przedszkola, jeden rodzic przyprowadza dziecko/dzieci do szatni, po uprzednim zdezynfekowaniu dłoni i założeniu maseczki lub przyłbicy, sprawnie, z zachowaniem dystansu społecznego pomaga dziecku rozebrać się w szatni i odprowadza do drzwi grupy właściwej lub dyżurnej – przekazuje dziecko/dzieci pod opiekę nauczycielki.
 • Odbiór dziecka następuje analogicznie – jedna osoba ( rodzic, opiekun, osoba upoważniona), po uprzednim zdezynfekowaniu dłoni i założeniu maseczki lub przyłbicy, zgłasza się do nauczycielki właściwego oddziału, odbiera dziecko i pomaga mu ubrać się w szatni, po czym opuszcza teren budynku przedszkola i ogród przedszkolny.

Pobyt rodziców / opiekunów w budynku przedszkola powinien być skrócony              do minimum.

 • Osoby dorosłe wchodzące do przedszkola obowiązuje bezwzględny nakaz zakrywania ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
 • Dzieci do naszej placówki należy przyprowadzać do godziny 8.20. Od godziny 8.30 drzwi przedszkola będą zamknięte, prowadzona będzie całkowita dezynfekcja korytarzy, holi oraz szatni.
 • Osoby przychodzące po dziecko/ dzieci po obiedzie informują dzwonkiem o chęci odebrania dziecka wcześniej;
 • Dzieci winny być odebrane z przedszkola do godziny 15:45, ze względu na dezynfekcję pomieszczeń placówki;
 • Informujemy również, że na terenie placu zabaw mogą przebywać tylko dzieci pod opieka nauczycielek w czasie ich pobytu w przedszkolu – dzieci odebrane przez rodziców /opiekunów winny opuścić teren ogrodu przedszkolnego.

Przypominamy również:

 1. Do przedszkola mogą przychodzić tylko dzieci bez jakichkolwiek objawów chorobowych– katar, kaszel, gorączka, bóle różnego pochodzenia. W razie zauważenia takich objawów rodzice będą wzywani do natychmiastowego odebrania dziecka z przedszkola.
 2. W przypadku dłuższej nieobecności dziecka w przedszkolu rodzic zobowiązany jest do poinformowania przedszkola o przyczynie nieobecności.
 3. Rodzice zobowiązani są do przekazania do przedszkola aktualnych numerów telefonów kontaktowych i zapewnienia możliwości szybkiego kontaktu z pracownikami przedszkola.
 4. Kontakt pomiędzy rodzicami a nauczycielami grupy odbywa się wyłącznie drogą e-mailową, telefonicznie lub za pomocą komunikatorów utworzonych dla danej grupy.
 5. Nauczyciele wszystkich grup przedszkolnych zorganizują do 15 września 2020r. zebrania z rodzicami, na których poinformują m.in. o wyprawce przedszkolnej, realizowanych programach., itp
 6. Informujemy, że w związku z nowymi Wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – IV aktualizacja- uaktualniona procedura bezpieczeństwa w placówce będzie dostępna na stronie przedszkola w ostatnich dniach tygodnia.

 

Dołożymy wszelkich starań, aby Państwa dzieci czuły się w przedszkolu bezpieczne, a rodziców / opiekunów prosimy o wyrozumiałość i współpracę w tym zakresie.