Deklaracja dostępności serwisu Miejskie Przedszkole Nr 14

Miejskie Przedszkole Nr 14 zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Miejskie Przedszkole Nr 14 zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Miejskie Przedszkole Nr 14.

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-01

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-10-07

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-10-07. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2021-10-07.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Małgorzata Ciupa, adres poczty elektronicznej mp14@um.pulawy.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 458 64 30. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 14 im. Cz. Janczarskiego w Puławach

Adres organu odwoławczego: Miejskie Przedszkole Nr 14 im. Cz. Janczarskiego ul. Kołłątaja 17 24-100 Puławy

Adres e-mail organu odwoławczego: mp14@um.pulawy.pl

Telefon organu odwoławczego: 81 458 64 30

Dostępność architektoniczna

1. Miejskie Przedszkole nr 14 im. Cz. Janczarskiego zlokalizowane jest przy ulicy Kołłątaja 17.

2. Przedszkole stanowi budynek piętrowy, podpiwniczony, wolnostojący, otoczony ogrodem, który jest w części odremontowany.

3. Budynek jest częściowo przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

4. Aby dostać się na teren przedszkola należy pokonać furtkę otwieraną ręcznie od ulicy Wiejskiej (furtka obok bramy przeciwpożarowej), od ulicy Pustej idąc przez boisko szkolne należy pokonać furtkę otwieraną ręcznie i 2 schody w dół oraz wjazd główny od 6 sierpnia z parkingiem na 10 samochodów.

5. Aby wejść do budynku należy otworzyć drzwi wejściowe otwierane ręcznie.

6. Po prawej stronie od drzwi wewnątrz budynku na wysokości 150 cm znajduję sie dzwonek.

7. Po pokonaniu ok 4 m znajdują się drugie otwierane drzwi otwierane ręcznie.

8. po pokonaniu ok 3 m należy pokonać 3 stopnie, przy których znajduję sie platforma schodowa typu V64 dla osób niepełnosprawnych.

9. 2 metry w lewo znajdują sie drzwi otwierane ręcznie i schody prowadzące w dół do piwnicy, w której znajduje się szatnia dla dzieci. po pokonaniu 10 schodów, skręcając w lewo 7 metrowy korytarz doprowadzi nas do szatni dziecięcej.

10. Sale dziecięce znajdują sie na 2 poziomach: parterze i pierwszym piętrze.

11. Chcąc wejść na pierwsze piętro należy pokonać 10 schodów, półpiętro i nastepnie 10 schodów.

12. Idąc prosto przez korytarz 7 metrów znajdują się drzwi prowadzące przez zmywalnię na klatkę schodową posiadającą wyjście z systemem oddymiania.

13. Idąc prosto wchodzimy na klatkę schodową w górę, kierując się lekko w prawo pokonując 3 schody w dół znajduje się wyjście ewakuacyjne.

14. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

15. W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym i psem przewodnikiem.

16. Przedszkole objęte jest zewnętrznym monitoringiem wizyjnym. Monitoring obejmuje teren wokół placówki, ogród przedszkolny oraz zewnętrzne ciągi piesze prowadzące do budynku.

 

W sytuacji pandemicznej od interesantów wymagane jest posiadanie maseczki ochronnej i dezynfekcja rąk.

Miejskie

Przedszkole nr 14 w Puławach

Powrót na początek strony