Optymistyczne przedszkole

logo optymistyczne przedszkole.jpg

Program wychowawczy Miejskiego Przedszkola nr 14 im.Cz.Janczarskiego

w Puławach

Optymiści  lepiej  się uczą,   są zdrowsi, więcej zarabiają,  zakładają  długotrwałe  

i  szczęśliwe  związki, utrzymują  więź  ze  swoimi dziećmi, a nawet dłużej żyją”                                               

Alan Loy Mc Ginnis                                         

Życie w obecnym czasie staje się coraz trudniejsze, dorośli uśmiechają się rzadziej, coraz mniej czasu poświęcają swoim pociechom. Niezbędne w tej sytuacji wydaje się wsparcie społeczne w sytuacji kryzysu, jako pomoc w radzeniu sobie z trudnymi przeżyciami. Jest to nic innego, jak wspieranie zdrowia emocjonalnego dziecka, które znajduje swoje miejsce w procesie dydaktycznym i wychowawczym przedszkola. Aby wyjść temu naprzeciw, nasze przedszkole w roku szkolnym 2007/2008, przystąpiło do ogólnopolskiego programu autorstwa Ireny Dzierzgowskiej i Mireli Nawrot „Optymistyczne Przedszkole”.

Według programu celem wychowania jest rozwijanie w dziecku optymizmu, poczucia własnej wartości, nauczenie, jak radzić sobie w różnych sytuacjach, jak rozwijać zainteresowania i talenty.

Celem wspólnych dążeń nauczycieli i rodziców jest takie wychowanie dzieci, aby przejawiały one zachowania i działania konstruktywne, życzliwe i przyjazne dla innych ludzi, altruistyczne w stosunkach zbiorowych i zespołowych.

Ważne jest także, aby dzieci były zgodne, chętne do pomocy i współpracy, tolerancyjne, by kochały to, co jest naprawdę cenne i godne kochania, by były wrażliwe na krzywdę ludzką i niesprawiedliwość, zaangażowane we wszystko to, co może maksymalizować szczęście każdego człowieka, podejmowanie nowych wyzwań oraz radzenie sobie w trudnych sytuacjach przez dzieci. Program „Optymistyczne Przedszkole” jest programem samokształceniowym.

Główne cele programu:

 1. Tworzenie okazji do budowania konstruktywnych więzi;
 2. Rozwijanie umiejętności nawiązywania kontaktów;
 3. Swobodne wyrażanie próśb i oczekiwań przez dzieci;
 4. Rozwijanie w dziecku optymizmu, poczucia własnej wartości;
 5. Uczenie, jak radzić sobie w różnych sytuacjach;
 6. Rozwijanie zainteresowań i talentów;
 7. Uczenie życzliwości, empatii, pomagania innym  oraz przyjaźni.

Do osiągania powyższych celów służą nauczycielkom materiały zgromadzone przez autorki programu w siedmiu teczkach w kolorach tęczy. Są to:

Kolor żółty rozwój indywidualny dziecka
Kolor pomarańczowy inteligencje wielorakie
Kolor czerwony wychowanie
Kolor zielony umiejętności dzieci
Kolor niebieski współpraca z rodzicami
Kolor fioletowy promocja
Kolor granatowy zarządzanie.

 

 

 

 1. ZAŁOŻENIA PROGRAMU „OPTYMISTYCZNEGO PRZEDSZKOLA”:
 2. Cały personel przedszkola akceptuje priorytety związane z wyrabianiem w wychowankach postawy optymizmu i zaradności;
 3. Wychowanie dzieci w naszej placówce odbywa się na zajęciach poprzez specjalnie dobrane treści nauczania, przez zabawy, opowiadanie bajek, wyrabianie nawyków i postaw. Szczególnie ważne jest dawanie przykładu przez wszystkich dorosłych, z którymi dziecko ma kontakt;
 4. Wszyscy nauczyciele i cały personel będzie zwracał uwagę na kontakty między dziećmi, starając się, aby tworzyć wychowankom klimat współpracy i przyjaźni;
 5. Dzieci w Optymistycznym Przedszkolu muszą mieć poczucie bezpieczeństwa;
 6. Trzeba nauczyć dzieci wyrażania własnych uczuć;
 7. Uczenie optymizmu dorośli muszą zacząć od siebie. Dlatego nauczycielki i pozostały personel przedszkola będą się stale doskonalić, uczyć zasad komunikacji, właściwego chwalenia i krytykowania dzieci.
 8. CELE PROGRAMU:
 9. Wyrobienie w dzieciach postawy optymizmu i poczucia pewności siebie;
 10. Wyrabianie cech charakteru optymistycznego wychowanka;
 11. Nauczenie dzieci, jak wyrażać swoje uczucia i jak nad nimi panować;
 12. Ogólny rozwój wychowanków.

III.     DWANAŚCIE  CECH  CHARAKTERYZUJĄCYCH

ZDECYDOWANYCH  OPTYMISTÓW

 1. Rzadko bywają zdziwieni faktem występowania trudności;
 2. Gotowi są przyjąć częściowe rozwiązania;
 3. Wierzą, że sami decydują o swojej przyszłości;
 4. Zaczynają wszystko od początku;
 5. Nie dopuszczają do siebie czarnych myśli;
 6. Rozwijają w sobie wdzięczność;
 7. Wykorzystują wyobraźnię, chcąc odnieść sukces;
 8. Są radośni nawet wtedy, gdy nie sprzyja im szczęście;
 9. Przekonani są o nieograniczonych możliwościach własnego rozwoju;
 10. Wnoszą miłość w otaczający świat;
 11. Lubią powtarzać dobre nowiny;
 12. Akceptują to, czego nie mogą zmienić.

Nie  ma  w  życiu beznadziejnych sytuacji, są tylko ludzie, którzy  stali  się  bezradni  wobec  nich”

Glare Boot Luce

 1.   DZIAŁANIA  W  RAMACH  PROGRAMU
 2. WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI
 3. Zapoznanie rodziców z przedszkolem;
 4. Rozpoznanie sytuacji rodzinnej dziecka;
 5. Poznanie dziecka „Ankieta”;
 6. Organizowanie szkoleń dla rodziców;
 7. Redagowanie biuletynu dla rodziców;
 8. Informowanie rodziców o postępach i rozwoju dzieci;
 9. Ustalanie z rodzicami, w jaki sposób dom wspiera działania  przedszkola;
 10. Zachęcanie rodziców do współpracy i wspomagania przedszkola.

 

 1. ADAPTACJA DZIECKA W PRZEDSZKOLU
 2. Przygotowanie informacji o przedszkolu ;
 3. Odwiedziny dzieci z rodzicami w przedszkolu;
 4. Przygotowanie wskazówek dla rodziców na „pierwsze dni”;
 5. Działania z wykorzystaniem  programu własnego adaptacyjnego-integracyjnego  M.Ciupy „ Jestem sobie przedszkolaczek”.

 

 1. ROZWIJANIE  INTELIGENCJI  WIELORAKICH
 2. Poznanie teorii inteligencji wielorakich przez nauczycielki;
 3. Diagnozowanie rodzajów inteligencji poprzez obserwacje dzieci i rozmowy z rodzicami;
 4. Urządzanie kącików zainteresowań dzieci;
 5. Dawanie dzieciom możliwości swobodnego wyboru aktywności.

 

 1. UCZENIE  DZIECI  WYRAŻANIA  UCZUĆ  I  EMOCJI
 2. Organizowanie sytuacji edukacyjnych uwzględniających:

– powitania dzieci;

– rozmowy o nastrojach;

– zajęcia związane z wyrażaniem emocji;

– zachęcanie dzieci do właściwego wyjaśniania swoich

niepowodzeń i sukcesów.

 

 1. WYRABIANIE  CHARAKTERU  DZIECI
 2. Ustalenie kodeksów postępowania dziecka w różnych środowiskach;
 3. Zabawy wyrabiające charakter i cechy optymistycznego wychowanka:

dobroć, empatia, niezależność, samodzielność, pewność siebie,

otwartość, ciekawość, prawość, uczciwość, prawdomówność, poczucie

humoru, pogoda ducha, konsekwencja, twórczość, odpowiedzialność,

odwaga, opanowanie, spokój, kreatywność, współpraca;

 1. Tęczowe bajki”- instrukcja dla dorosłych – jak opowiadać dzieciom bajki, o każdej z cech charakteru;
 2. Stworzenie „zbioru bajek” na potrzeby realizacji programu.

6.WSZECHSTRONNY  ROZWÓJ  DZIECKA

 1. Rozwój fizyczny dzieci: aktywność ruchowa, ćwiczenia, samodzielność;
 2. Rozwój duchowy dzieci: poznawanie siebie, empatia, odróżnianie dobra i zła;
 3. Rozwój społeczny dzieci: współpraca, negocjacje, komunikacja, ograniczanie agresji;
 4. Rozwój intelektualny dzieci: mowa, pisanie, czytanie, liczenie, nabywanie wiedzy ogólnej;
 5. Rozwój artystyczny dzieci: malowanie, rysowanie, muzyka, teatr, kreatywność, ogólne obycie z kulturą.
 6. EWALUACJA  REALIZACJI  PROGRAMU
 7. Obserwowanie i rejestrowanie postępów i rozwoju dzieci;
 8. Ocena przebiegu zajęć;
 9. Ocena postępów dzieci przez rodziców;
 10. Samoocena (refleksja) nauczycieli;
 11. Analiza wniosków  z obserwacji prowadzonych przez dyrektora.

Miejskie

Przedszkole nr 14 w Puławach

Powrót na początek strony